85% af danskerne interesserer sig for nyheder og samfundsaktuelt stof. Samme procenttal gør sig gældende for nordmændene. I Sverige er der 68%, der interesserer sig for dette emne, mens 77% i UK synes, at nyheder og samfundsaktuelt stof er interessant. Blandt de europæiske lande, der ligner Danmark mest, er det tyskerne, der topper listen med 86%. Dermed er Danmark det land i Norden med størst interesse for nyheder og samfundsaktuelt stof. (Mindreader, Wave 7, 2016)

Ovenstående er blot et lille udsnit af de analyser Mindshare kan lave ud fra Mindreaders database, som er et analyseværktøj Mindshare har udviklet til analyse af medievaner og livsstil blandt digitale forbrugere i hele verden. Seneste indsamling dækker 87% af den globale digitale befolkning fordelt på 45 lande.

Men én ting er, at mere end 8 ud af 10 danskere interesserer sig for nyheder og samfundsaktuelt stof. Noget andet er, hvor nyhederne bliver opfanget. I dag er det muligt at få opdateret sin nyhedsviden fra mange forskellige kanter og dette aspekt – blandt flere andre – har Mindshare undersøgt nærmere.

Hvor får danskerne deres nyheder fra?

Borgerpanelundersøgelsen Borgernes kilder til viden og nyheder samt sammensætning af medierepertoire, som Mindshare har udarbejdet for Slots- og Kulturstyrelsen, viser ligesom Mindreader, at danskerne bruger meget tid på nyheder og aktualitetsstof. Særligt TV har stor styrke i nyhedsformidlingen. Næsten 8 ud af 10 danskere svarer, at de i løbet af en uge ser en nyhedsudsendelse i fjernsynet helt eller delvist. Knap halvdelen af danskerne læser en hverdagsavis, mens lidt over halvdelen er på en hverdagsavis´ hjemmeside. Flere end 6 ud af 10 hører timenyheder i radioen, men også de digitale og sociale muligheder udnyttes om end i mindre grad. F.eks. læser over halvdelen korte nyhedsfeeds på sociale medier minimum ugentligt, mens 4 ud af 10 modtager og ser nyhedsbeskeder på deres mobiltelefon/smartphone.

Interessen for nyheder stiger med alderen

Bryder vi tallene ned på alder ses det at andelen, der ser nyhedsudsendelser i fjernsynet, stiger proportionelt med alderen. Tallene viser, at det især er personer ældre end 50 år man rammer via TV. Men lad os grave et spadestik dybere og se på, hvilke personer der har det største nyhedsforbrug i Danmark.

Højt forbrug går hånd i hånd med høj involvering

I rapporten er der beskrevet seks segmenter til fortolkning og forståelse af, hvem de er og deres involvering i forhold til nyheder og samfundsaktuelle emner. De seks segmenters nyhedsforbrug (medieadfærd) er bl.a. sammenholdt med deres involvering (holdninger til nyheder) og resultatet viser et billede af, at De Socialt Korrekte er mest interesseret i nyheder.

De ”kloge” har højt nyhedsforbrug

Rapporten har også sammenholdt nyhedsforbruget med viden fra en videnstest, som borgerpanelet skulle besvare, som en del af undersøgelsen. Og her ses det, at De Interesserede har størst viden og rapporten konkluderer dermed, at De Socialt Korrekte giver udtryk for at bruge nyheder mere end de reelt gør. Derfor må det være De Interesserede, der med deres høje nyhedsforbrug og viden rent faktisk også er oprigtigt interesserede i nyheder.

De Interesserede har højest nyhedsforbrug og viden

Segmentet ’De Interesserede’ består af 939.000 personer (20%), der forbruger nyheder som følge af en konkret, personlig interesse samt en bevidsthed om nødvendigheden af den nuancerede viden.

De har en adfærd i forhold til nyheder og samfundsaktuelt stof, der er drevet af en direkte personlig interesse og de har en stærk bevidsthed om nødvendigheden af at have nuanceret viden for at være i stand til at tage stilling. Med andre ord drejer nyheder og samfundsaktuelt stof sig om et grundlæggende ønske om at tage stilling på baggrund af oplyst grundlag.

De er selvstændige eller pensionister/efterlønnere med en (mellem)lang videregående uddannelse. De er bosiddende Øst for Storebælt med en overrepræsentation i Region Hovedstaden. Aldersmæssigt er de 50 år eller derover og der er en ligelig fordeling af mænd og kvinder.

Nyheder fra traditionelle kilder

De Interesserede er det segment, der i højere grad end de andre segmenter ser nyhedsudsendelser i fjernsynet. Faktisk er der en forskel på hele 52 procentpoint til De Uengagerede, som har den laveste andel, mens der kun er 4 procentpoint forskel mellem De Interesserede og segmentet med den næststørste andel, nemlig De Velinformerede.

Når det handler om at læse i en hverdagsavis af papir, så er De Interesserede i langt højere grad end de øvrige segmenter tilhængere af dette. Tættest på dem kommer De Socialt Korrekte med 68%, mens afstanden igen er størst til De Uengagerede med 18%.

Der er lige så mange af De Interesserede, der hører timenyheder på en radiostation, som der læser hverdagsavis, og afstanden til det segment, der har næst flest radiolyttere, når det kommer til nyheder, De Socialt Korrekte, er på 9 procentpoint. Samtidig er der 48 procentpoint ned til De Uengagerede som har den laveste andel nyhedsradiolyttere.

Online nyheder og sociale medier indskrænker uligheden

Går vi online er springet til de øvrige segmenter ikke længere så stort. Både De Velinformerede og De Socialt Korrekte har ligesom De Interesserede en andel på 68%, der er på en hjemmeside for en hverdagsavis. I den modsatte ende finder vi igen De Uengagerede, hvor kun en fjerdedel er på en hjemmeside for en hverdagsavis.

På de sociale medier kan De Interesserede ikke længere være med, når det kommer til at læse korte nyhedsfeeds. Her overgås de af De Socialt Korrekte med 21 procentpoint, men også De Velinformerede (68%) og De Overfladiske (64%) har en større andel, der læser korte nyhedsfeeds på sociale medier end De Interesserede. Det er stadig De Uengagerede, der tager bunden med 35%.

De Socialt Korrekte har også førertrøjen med 61%, når det handler om at modtage og se nyhedsbeskeder på deres mobiltelefon/smartphone, men De Velinformerede (48%) har ligeledes en større andel end De Interesserede. De Uengagerede har med 17% den laveste andel.

Stort nyhedsforbrug blandt få

Sammenlagt ser, læser og lytter De Interesserede til nyheder i højere grad end befolkningen generelt og kan betegnes som en slags ’nyheds-junkie’. Dette uanset om vi snakker TV, radio, papiravis eller online. Kun på sociale medier ligger niveauet for De Interesserede lavere end hos den generelle befolkning.

Dette er i god tråd med et tidligere blogindlæg, som udbreder, at sociale medier gør én dummere og De Interesserede er netop det segment, der har størst viden (er klogest). Samtidig er det også det segment, der har dagblade som det vigtigste nyhedsmedium og netop personer med dagblade som vigtigste nyhedsmedium har en andel af ’ved mere’, som er dobbelt så højt som gennemsnittet hos den danske befolkning.

De Interesserede er det tredje største segment i rapporten og der er tale om et segment, der ofrer tid og penge på nyheder for at kunne følge med i samfundsdebatten – både vedrørende danske og udenlandske forhold – da det er vigtigt for dem at være bredt orienteret om nyheder og samfundsaktuelt stof.

Er du interesseret i at vide mere om De Interesserede eller de øvrige segmenter i rapporten, er du velkommen til at kontakte Business Planning, analysebureau.

Kilde: Mindshare har udarbejdet rapporten for Slots- og Kulturstyrelsen som en del af Rapportering om mediernes udvikling i Danmark.